Deborah Corey Goldsmith gravestone, photo courtesy of Dyane